REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym, prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.alebre.pl

Sprzedającym jest Heljos Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej wpisaną przez Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej, V Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego, do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000267777. Spółka posiada kapitał własny w wysokości 520000 PLN, w całości opłacony. Zarejestrowani pod numerem NIP: 5372435487, Regon: 060192530, zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

    pod numerami telefonów Infolinii Konsumenckiej (Infolinii): (83)342-44-27 lub 698-666-594
    korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@heljos.info, sklep@alebre.pl

§ 1 Definicje

    Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
    Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
    Przedmiot transakcji - towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
    Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
    Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
    Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
    Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
    Sklep Internetowy Alebre – serwis internetowy dostępny pod adresem www.alebre.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
    Strona – Usługodawca i Klient.
    Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.alebre.pl
    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Zasady ogólne

    Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
    Sklep internetowy Alebre.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
    Wszystkie produkty oferowane w sklepie Alebre są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, o ile opis produktu mówi inaczej.

§ 3 Składanie zamówień

    Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Alebre są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
    Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.
    Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.
    Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
    W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
    Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
    W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia oraz do celów marketingowych wyłącznie na użytek Administratora. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
    Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
    Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
    Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

    Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
    Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
    Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
    Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu”.

§ 5 Płatności

    Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
    Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (Przelewy24, PayU) lub przelewem na konto bankowe sklepu.
    W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

§ 6 Odbiór towaru

    Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
    Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, lub gdy plomby (taśmy) są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy kradzieży przesyłki w transporcie.

§ 7 Odstąpienie od umowy

    Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (zgodnie z  Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 Poz. 827) oraz Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 Poz. 827) o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141 poz 1176)). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
    Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
    Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
    Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.
    W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy.
    Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
    W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

    Formularz odstąpienia od umowy: KLIKNIJ TUTAJ

§ 8 Procedura reklamacji

    Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
    W przypadku, gdy gwarancji udziela Usługodawca, produkt należy odesłać na koszt Usługodawcy na adres Usługodawcy.
    Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Usługodawcy.
    W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Usługodawcy (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).
    Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.
    Klient jest zobowiązany sprawdzić przesyłkę przy kurierze. W razie stwierdzenia uszkodzenia lub niezgodności zawartości należy wraz z kurierem sporządzić "protokół szkody", w przeciwnym razie reklamacje nie będą uwzględniane.

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

    Dane dotyczące zarejestrowanych Użytkowników w naszym Serwisie przechowywane są i przetwarzane przez Heljos sp. z o.o z zachowaniem środków bezpieczeństwa spełniających wymogi Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).
    Administratorem danych jest Heljos sp. z o.o. , z siedzibą ul. Brzeska 172, 21-500 Biała Podlaska zwany dalej Administratorem
    Administrator wykorzystuje dane osobowe zebrane za pośrednictwem sklepu Alebre.pl, w szczególności formularza rejestracyjnego oraz kontaktu telefonicznego lub mailowego użytkownika w celu  realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz  przez Administratora oraz do celów marketingowych, wyłącznie na użytek własny. Dane są przekazywane dobrowolnie.
    Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych, ich sprostowania, oraz zaprzestania przetwarzania, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Realizacji swoich praw Użytkownik może dokonać poprzez modyfikację lub usunięcie danych na udostępnionym panelu “konta użytkownika” lub domagać się listownie poprzez adres sklep@alebre.pl  lub adres siedziby Administratora.
    Usunięcie przez Administratora, na wniosek Użytkownika,  danych podanych w formularzu rejestracyjnym jest równoważne z usunięciem konta użytkownika. Ponowne użycie (odzyskanie) usuniętego konta jest niemożliwe.
    Administrator oświadcza, że stosowane przy ochronie Systemu  zabezpieczenia kont i dostępu do danych i Treści służą zapewnieniu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji

    Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
    Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
    Cel przetwarzania     Podstawa prawna przetwarzania
    Zawarcie oraz wykonanie umowy  sprzedaży w sklepie internetowym alebre.pl w tym założenie i utrzymywanie konta w systemie sklepowym: nie dotyczy zakupów bez rejestracji     Niezbędność do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży i dostarczenia zakupionego towary przez Administratora.
    Komunikowanie się przez stronę internetową alebre.pl, w tym poprzez czat.     komunikacja z użytkownikami sklepu alebre.pl poprzez odpowiadanie na zadawane pytania
    Marketing bezpośredni produktów i usług (tj. otrzymywanie informacji handlowych różnymi kanałami komunikacji).    

    Prezentowanie oferty produktów 

 

Informacje handlowe to wszelkie formy promocji oraz oferty handlowe, które mogą dotyczyć produktów sklepu Alebre.pl. Informacje handlowe mogą mieć postać spersonalizowanych komunikatów w oparciu o operacje profilowania, które umożliwiają zaproponowanie Ci produktów najlepiej dopasowanych do Twoich preferencji, historii zakupowej, znanych lub przewidywanych oczekiwań.

Przez jaki okres dane osobowe mogą być przechowywane?
Dane osobowe będa przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody;
w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku (np. dokumenty księgowe, w tym zawarte w nich dane, wymagają przechowywania przez okres 5 lat).
Komu dane osobowe mogą być przekazywane?
Administrator wykorzystuje dane osobowe zebrane za pośrednictwem sklepu Alebre.pl, w szczególności formularza rejestracyjnego oraz kontaktu telefonicznego lub mailowego użytkownika w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta Poczta Polska, Inpost, DPD oraz przez Administratora do celów marketingowych, wyłącznie na użytek własny.
Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
Korzystanie z sklepu alebre.pl  jest dobrowolne. Jednakże podanie danych osobowych w związku z rejestracją zamówienia jest niezbędne:
a. jednorazowy zakup bez rejestracji, wymaga podania danych potrzebnych do dostarczenia zakupionych produktów do odbiory bez potrzeby zakładania konta w sklepie alebre.pl
b zakup z rejestracją , wymaga podania danych potrzebnych do dostarczenia zakupionych produktów do odbiory z założeniem konta w sklepie do którego klient ma dostęp i w każdej chwili może zmienić dane podane przez niego podczas rejestracji lub je usunąć.
Podanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego jest dobrowolne – nie warunkuje to zawarcia i wykonania umowy kupna/sprzedaży w sklepie alebre.pl

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci określone prawa, w tym:
a. prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Ciebie
b. prawo do sprostowania tych danych
c. prawo do usunięcia tych danych
d. prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych
e.prawo do przenoszenia tych danych – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w unijnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (“RODO”).
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, w szczególności w związku z ich przetwarzaniem dla celów marketingu bezpośredniego.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda użytkownik ma prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje użytkownikowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
§ 10 Polityka Cookie

    Korzystając ze strony sklepu alebre.pl użytkownik wyraża zgodę na używanie cookie zgodnie z ustawieniami własnej przeglądarki.

    Zwyczajowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu i/lub Systemu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Systemu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

    Sklep internetowy alebre.pl  internetowy którego administratorem jest Heljos sp. z o.o., z siedzibą ul. Brzeska 172 , 21-500 Biała Podlaska zwany dalej Administratorem nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

    Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Systemu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

    Poza Administratorem dostęp do danych cooki może posiadać firma Google za pośrednictwem narzędzi Google Analytics oraz Google Adwords, w celu sporządzenia statystyk ruchu oraz skuteczności kampanii promocyjnych realizowanych przez operatora serwisu za pomocą wyżej wymienionych narzędzi.

    Pliki cookie mogą zostać wykorzystywane w celu:
    1. dostosowania zawartości stron internetowych sklepu Alebre.pl do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
    2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
    3. utrzymanie sesji Użytkownika sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
    4. optymalizacji wydajności wyświetlanych stron, stosowanych zapytań i wyświetlanych treści.

    Sklep alebre.pl Administratora może stosować pliki cookie:
    1. „Sesyjne” (session cookie) są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
    2. „Stałe” pliki cookie przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

    W ramach sklepu Administratora mogą byś stosowane następujące rodzaje plików cookies:
    1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
    2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
    3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
    4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
    5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

    Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych sklepu.

    Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.Treść polityki cookie.

§ 11 Postanowienia końcowe

    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
    Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
    Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
    Data opublikowania regulaminu 25.07.2015